Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че през месец декември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

http://www.chistera.eu/call-2019-pre-announcement

още...

11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.

още...

10/28/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на 26 октомври 2019 г. в гр. София беше подписан Меморандум за разбирателство между Фонд „Научни изследвания“ и Националната фондация за природни науки на Китайската народна република (National Natural Science Foundation of China, NSFC). На провелата се работна среща бяха обсъдени възможности за общи проекти и бъдещи съвместни научни конференции. По време на посещението си в България, китайската делегация, водена от вицепрезидента на Фондацията, проф.

още...

10/25/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти. Решение за параметрите на този конкурс Изпълнителният съвет е взел с Протокол № 7 от 17 май 2019 г.:

„Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

още...

10/25/2019

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г .“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПН36/25 от 25.09.2019 г. и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ-33/7 от 26.09.2019 г. и КП-06-ПМ-33/9 от 26.09.2019 г. Посочените проектни предложения не са допуснати до научна оценка.

още...

10/24/2019

ПОКАНА
за участие в среща-дискусия по проект EXPAND II,
 финансиран от РП „Хоризонт 2020“

още...

10/18/2019

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за заявка на интерес за участие в среща-дискусия с Margit Noll

още...

09/25/2019

Днес, 25.09.2019 г., приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. Постъпиха 277 проектни предложения, разпределени по научни области както следва:

още...

09/24/2019

На 20.09.2019 г. приключи приемането на проектни предложения по Националната научна програма ВИХРЕН. Подадени са общо 39 проектни предложения както следва:

За Установен учен - 17, от които за Обществени и хуманитарни науки - 2; за Физически и инженерни науки - 10; за Науки за живота – 5.

За Водещ учен – 22, от които за Обществени и хуманитарни науки - 4; за Физически и инженерни науки - 13; за Науки за живота – 5.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed