Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование, степен „бакалавър” професионална направление икономика, 5 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите, добра компютърна грамотност и владеене на счетоводен софтуер, познаване и ползване на финасово – счетоводните нормативни актове, да е запознат със Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания”, Закон за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закона за държавния бюджет, Закон за задълженията и договорите, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за публичните финанси.
Характер на работата: Да ръководи и конролира цялостната счетоводна дейност на Фонд „Научни изследвания“, да изготвя първичните и официалните счетоводни документи, да подписва всички документи от финансов характер, изготвя бюджета на фонда, да подпомага ръководството във финансово – счетоводната и икономическа дейност.

Необходими документи за кандидатстване:
1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;
2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;
3. копие от дипломата за завършено висше образование;
4. копие от трудова и/или служебна книжка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса:
За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.
Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“.

Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728; 0887691955

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

1. Виолета Манолова Толева
Тестът ще се проведе на 13.01.2020 г. от 10 ч.

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „главен счетоводител“ след проведен тест

Резултати от проведен тест

  1. Виолета Манолова Толева – 4 т.

Виолета Манолова Толева се допуска до събеседване, тъй като има необходимия минимум точки.

 

Класиране

След проведено събеседване Комисията единодушно реши, че кандидатът Виолета Манолова Толева успешно е издържала конкурса за длъжността „гл. счетоводител“.