Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Ст. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Ст. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки и /или природни науки, здравеопазване и спорт, аграрни науки, технически науки“, 2 години професионален опит, добра компютърна грамотност; познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда - ЗННИ, Правилник на Фонд Научни изследвания, Закон за обществените поръчки.
Характер на работата: Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно – експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда и др.
Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;
2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;
3. копие от дипломата за завършено висше образование;
4. копие от трудова и/или служебна книжка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата и владеене на език.

Условия за провеждане на конкурса:
За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.
Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“.

Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА СТ. ЕКСПЕРТ – СЕКРЕТАР НА НЕК

1. Кристиян Огнянов Тодоров
2. Мариана Милчева Асенова
3. Геновева Жечева Жечева

Тестът ще се проведе на 13.01.2020 г. от 11 ч. в сградата на ФНИ.

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „старши експерт“ след проведен тест

Резултати от проведен тест

  1. Геновева Жечева Жечева – 4.6 т.

 Кристиян Огнянов Тодоров и Мариана Милчева Асенова не се явиха.

Геновева Жечева Жечева се допуска до събеседване, тъй като има необходимия минимум точки. Събеседването ще се проведе на 20.01.2020 г. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ от 10.00 ч.

 След проведено събеседване за позицията „ст. експерт“ – секретар на НЕК няма одобрен кандидат.