Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения, в съответствие с класирането.

 

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области:

М31: Биологически науки – резултати

М32: Математически науки и информатика – резултати

М34: Науки за земята – резултати

М37: Технически науки– резултати

М38: Физически науки– резултати

М39: Химически науки резултати

М40: Хуманитарни науки резултати

Класирането по останалите научни области ще бъде разгледано на заседание на ИС, планирано за 06.12.2019 г.