Покана към учени за оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

За включване в базата данни за оценители е необходимо да бъде подадено заявление по приложения образец. Попълненото заявление трябва да бъде подписано, сканирано и заедно със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъде изпратено по електронна поща до следните адреси по научни области:
o.rahneva@mon.bg– за биологически науки и за медицински науки;
r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
b.hadjieva@mon.bg – за физически науки, и за химически науки;
n.klisurov@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;
aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята.

Учени, които са подали заявления за оценители в предходни години са регистрирани в базата данни на ФНИ и не е необходимо да подават заявления отново. Те могат да подадат актуални заявления, ако са настъпили промени в академичната им кариера или в областите на научната им компетентност.

Заявленията могат да бъдат изпращани през цялата година, но е препоръчително да бъдат изпратени в началото на годината.

Документи – информационна форма и заявление:
Информационна форма и заявления за оценители (на български език)