Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на научни изследвания в приоритетните области” – 2014 г.

 

ЗАПОВЕД

Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.

 

Целта на конкурса е да насърчи:

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.

  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.

  4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.

  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

По настоящия конкурс ще се финансират само проекти за фундаментални научни изследвания с интензитет на безвъзмездната помощ до 100%.

Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса: 20 900 000 лв.

Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 11 500 000,00 лв.

Разпределение на средствата по приоритетни области:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите – 18 %.

  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки – 25 %.

  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки – 25 %.

  4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие – 17 %.

  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката – 15 %.

Продължителност

Обявяване на конкурса: 16 юни 2014 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31 юли 2014 г.

Краен срок за оценка и подбор на проектните предложения: 30 септември 2014 г.

Краен срок за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 30 октомври 2014 г.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

 

  За дата на предоставяне на помощта се счита датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по процедурата, с който страните се споразумяват проектът да бъде изпълнен в одобрените параметри, респективно безвъзмездната помощ да бъде получена за конкретните дейности.

 прочети всичко за конкурса....