Постижения

ФНИ ПРЕЗ 2022 Г. В ЦИФРИ

 • Обявени и реализирани 14 конкурса за финансиране на проекти за научни изследвания;
 • Подадени 552 проектни предложения;
 • Разгледани и оценени 620 междинни и крайни отчета по проекти от предни години; от тях над 60% получили най-висока оценка за изпълнение;
 • 5145 публикации, включени в отчетите: от тях 1386 статии, реферирани в Scopus, съставляващи 20% от реферираните в Scopus публикации от България (повишение с 2% в сравнение с 2021 г.);
 • Домакинство на 2 общи събрания по програмите ERA-NET, в които ФНИ участва - Програма CHANSE (https://chanse.org/) и Програма Concert-Japan (https://concert-japan.eu);
 • Оценени и одобрени 9 Стратегически научноизследователски и иновационни програми на изследователски висши училища по НПВУ;
 • Проведени 26 заседания на Изпълнителния съвет;
 • Проведени 107 заседания на 11 постоянни научно-експертни комисии;
 • Ангажирани 563 учени-експерти от страната и чужбина за оценка на научните проекти;
 • Подкрепени 225 научни колектива с участието на над 1550 учени от България, 40% от тях млади учени, в провеждане на научните им изследвания;
 • Подкрепено е издаването на 77 научни периодични издания;
 • Подкрепено е провеждането на 37 международни научни форуми в страната;
 • Преминаване изцяло към електронно подаване на проектни предложения

 

НАЙ-УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО НАУЧНИ ОБЛАСТИ, ОТЧЕТЕНИ ПРЕЗ 2022 Г.

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

1

ДН11/2 от 14.12.2017

Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли.

доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН

6 публикации

5 с ИФ

1 с ИР

5 млади учени и докторанти

2

ДН 11/20 от 22.12.2017

Комплексен подход за създаване на нови имуномодулиращи биотерапевтици

Проф. д-р Геновева Атанасова Начева

Институт по молекулярна биология БАН

7 публикации

5 с ИФ

2 с ИР

5 млади учени и докторанти

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

 

1

ДН 12/2 от 2017 г.

Риманова и комплексна геометрия

проф. Величка Милушева

Институт по математика и информатика, БАН

26 публикации

24 с ИФ

1 млад учен

2

ДН 12/8 от 2017 г.

Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията

проф. дмн Цонка Байчева

Институт по математика и информатика, БАН

17 публикации

7 с ИФ

7 с ИР

4 млади учени и докторанти

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 

1

ДН03/10

Проучване на механизми на действие на агомелатин и на системното физическо натоварване върху десинхронизирани циркадианни ритми при експериментални модели на мелатонинов дефицит

проф. д-р Яна Чекаларова

Институт по невробиология, БАН

9 публикации

8 с ИФ

1 с ИР

5 млади учени и 2 докторанти

2

ДН13/15 от 2017 г.

„Вирусни патогени в респираторната медицина –разпространение в България, генетични и клинични характеристики”

проф. д-р Н. Корсун

НЦЗПБ

8 публикации

7 с ИФ

3 млади учени и докторанти

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

1

ДН 14// 1 от 2017 г.

Изследване на измененията в някои геофизични полета предшестващи появата на земетресения в района на Балканите

проф. д-р Емил Ботев

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

42 публикации

6 с ИФ

4 ИР

5 млади учени и 2 докторанта

2

ДМ 14//1 от 2020 г. (ДМ 14/3 стар номер)

Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район

гл. ас. д-р Дамян Янчев Барантиев

Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, БАН /бивш НИМХ/

8 публикации

4 с ИФ

1 млади учени и 2 докторанти

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

1

№ КП-06-Н 25/4 от 2018 г.

„Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“

проф. дсн В. Миленкова

ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

23 публикации

14 с ИФ

3 с ИР

1 докторант и 2 млади учени

2

№ КП-06-М35/3 от 2019 г

„Изследване на съвременни образователни програми на културни институции в България“

ас. д-р С. Спасова

Университетът по библиотекознание и информационни технологии

15 публикации

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

 

1

ДН 16/3 от 2017 г.

Метаболитен профил и генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа за фитотерапията и потенциал за фармацията

доц. д-р Ина Анева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

6 публикации

5 с ИФ,

8 млади учени и докторанти

2

ДН 16/12 от 2017 г.

Генетично разнообразие и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България

проф. д-р Магдалена Боновска

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

4 публикации

4 с ИФ

2 млади учени и докторанти

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

1

КП-06-Н37/20 от 06.12.2019 г.

„Формиране и физични свойства на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали“,

доц. Анна Диковска

Институт по електроника, БАН

13 публикации

6 с ИФ

7 с ИР

 

2

ДН17/18 от 2017 г.

„Синтез на зеолити от въглищни пепели за адсорбция, каталитична деструкция и детекция на атмосферни замърсители“

доц. д-р инж. Силвия Бойчева

Технически университет – София

24 публикации

10 с ИФ

1 с ИР

3 млади учени и докторанти

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

 

1

ДН08/17 от 2016

„Изследване на спектъра на взаимодействията на атоми и молекули с цел определяне на фундаментални характеристики и закономерности на материята“

проф. дфзн Д. Бакалов

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН

26 публикации с ИФ

2 млади учени и 1 докторант

2

ДН18/13 от 2017 г.

Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия между наблюденията и теорията

проф. д-р Т. Бонев

Институт по астрономия с НАО, БАН

60 публикации

с ИФ

5 млади учени и 2 докторанта

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

1

ДН19/8 от 2017 г.

Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимерни и липозомни ядра

проф. дхн Станислав Рангелов

Институт по полимери, БАН

5 публикации

 с ИФ и 18 участия в научни форуми

6 млади учени и 5 докторанта

2

ДН19/1 от 2017 г.

Метализиране на диелектрични материали от иновативни еколого-съобразни електролити

доц. д-р Мария Христова Петрова

Институт по физикохимия, БАН

15 публикации

8 с ИФ

1 с ИР

1 млад учен и 1 докторант

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

1

ДН 20/4 от 11.12.2017

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности

проф. д-р Надежда Михайлова Михайлова-Маринчевска

Институт за изследване на изкуствата, БАН

104 публикации

8 с ИФ

2 с ИР

7 млади учени и докторанти

2

ДН 10/10 от 2016

Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите

проф. дфн Румяна Дамянова

Институт за литература, БАН

34 публикации

8 с ИФ

3 млади учени и докторанти

 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

1

ДКОСТ-01/12 от 2018 г.

Изследване на процесите свързани с резорбция на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт. COST- Акция CA16205

проф. д-р Славка Чолакова

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

5 публикации с ИФ

2

КП-06-РУСИЯ/20 от 2019 г.

„Моделиране и разработване на сензори за положение, основани на мултиферитни слоисти структури“

проф. д-р инж. Иван Миленов

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

17 публикации

11 ИФ

6 ИР

 

  

Успешните истории на ФНИ

Постижение: Солун и българите: история, памет, съвремие

Постижение: Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина

Постижение: Научен проект по биоинформатика, подкрепен от ФНИ,  разкрива нова технология за откриване на антибиотици