Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

За начало на инициативата ФНИ отправя поканата до научни колективи на проекти, чиито научни изследвания могат да бъдат полезни във връзка с пандемията от корона вирус в световен мащаб и породените от нея ограничения и проблеми в различни области на живота, включително и:

  • Решаване на медицинските и биологични проблеми, свързани с вируса и лекуването на заболелите, терапия, лекарства;
  • Изясняване на социалните, психологическите, правните, културните, образователните и други аспекти на ограниченията, въведени в различни държави за ограничаване разпространението на вируса;
  • Възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, въведени във връзка с нея;
  • Предвиждане на следващи епидемии и изграждане на ефективни механизми за тяхното предотвратяване или ограничаване с минимални последици за обществото и икономиката.

Новините трябва да бъдат изпращани по електронна поща на следния адрес: press_fni@mon.bg.