Покана към независими експерти във връзка с конкурс, свързан с пандемията от COVID -19

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители на проектни предложения по следния конкурс, които се предвижда да бъде обявен:
Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми
Тематики:
•    Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
•    Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
•    Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
•    Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
•    Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19.
•    Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19
Тематики:
•    Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
•    Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
•    Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.
Кандидатите за оценители трябва да отговарят на изискванията на Правилника на ФНИ и да изпратят в деловодството на ФНИ (на посочения по-долу адрес на електронна поща) попълнена информационна форма и заявление за оценител, придружени със списък с научните публикации и кратко CV. Заявлението трябва да е подписано и сканирано.
Срокът за изпращане на заявления е 12 юни 2020 г.
Електронен адрес за подаване на заявленията: fni2012@mon.bg
Документи:
Информационна форма и заявление за оценител