Информация относно предстоящ „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Фонд „Научни изследвания“ планира обявяване на конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19, средствата за който са осигурени с ПМС 89 от 8.05.2020 г. За да имат възможност научните групи да формират колективи с необходимата за изпълнението на проектите научна компетентност и да  подготвят проектните предложения, по-долу са публикувани работните варианти на Насоките за конкурса и методиката за оценяване, както и формите за кандидатстване. Моля, обърнете внимание, че тези документи са в процедура на съгласуване и могат да претърпят промени. Конкретните срокове за обявяване на конкурса и за подаване на проектните предложения все още не са определени, тъй като зависят от няколко текущи административни процедури.
- Насоки и методика за оценка
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)
- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език)