ОБЯВA КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ на основание чл. 18 от Закона за насърчаване на научните изследвания, вр. чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“ и въз основа на решение на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ от Протокол № 20/15.05.2020 год.

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) е създаден със Закона за насърчаване на научните изследвания и има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаванеи развитие на научните изследвания в съответствие сЕвропейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации(ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);Националната стратегия за научни изследвания;Националната програма за реформи;рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и другиевропейски и международни инициативи.

Дейността на ФНИ е регламентирана от Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилник на Фонд „Научни изследвания”.

От избрания кандидат се очаква въз основа на договор за управление със срок 2 години да изпълнява функциите, посочени в чл. 21 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

Кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу минималнии специфични изисквания, определени в Правила за провеждане на конкурс за управител на ФНИ, приети с решение на ИС на ФНИ, а именно:

 • български гражданин;
 • завършено висше образование;
 • притежава образователна и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“;
 • към датата на обявяване на конкурса да не е навършил 65 години;
 • да притежава най-малко 3 години опит:
 • на управленска длъжност в научна организация или във висше училище или негово звено, или
 • в управление на проекти или програми (като ръководител на научни колективи на успешно завършени международни или национални научноизследователски проекти, финансирани на конкурсен принцип; като научни ръководители на докторанти, придобили образователна и научна степен „доктор") в областта на научните или научно-приложните изследвания, или
 • в мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните или научно-приложните изследвания;
 • да познава нормативната уредба и националните стратегически документи, свързани с финансиране на научни изследвания и дейността на Фонд „Научни изследвания“;
 • да притежава основни компютърни умения за работа с офис приложения и владее английски език;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • не е ректор, заместник-ректор и декан на факултет във висшe училищe; председател, заместник-председател и научен секретар на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия; директор и заместник-директор на научeн институт, на национален център по проблемите на общественото здраве или ръководител на други научно организация и техните заместници; ръководител или член на научен колектив на текущи проекти, които са финансирани от ФНИ;
 • не е лице, причинило виновно имуществени вреди на Фонда;
 • не е лице, поставено под запрещение.
 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • подбор на основа на представените документи за степента на покриване на минималните и специфичните изисквания;
 • оценка на писмена концепция за организацията и дейността на Фонда, представена от кандидата;
 • събеседване с Изпълнителния съвет.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • CV по европейски формат;
 • Валидно свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурса;
 • Копие от документ за завършено висше образование и за образователна и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, като при подаването на документа се представя и съответния оригинал;
 • Документи, удостоверяващи придобити научни степени или заемане на академични длъжности;
 • Декларация – образец Приложение № 1;
 • Декларация – образец Приложение № 2;
 • Декларация – образец Приложение № 3;
 • Описание на опита на кандидата в управление или мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните изследвания или на научните организации или на висшите училища;
 • Документи, удостоверяващи опит в управлението на проекти или програми в областта на научните изследвания или на научни организации или на висши училища като трудов договор с длъжностна характеристика, граждански договори, за ръководителите на проекти – копие от подписан договор, от който е видно, че кандидатът е ръководител, както и други еквивалентни документи, доказващи опита в управлението. По преценка на кандидата се представят и референции/препоръки;
 • Документи, удостоверяващи опита в мониторинг или контрол на национални и международни проекти или програми в областта на научните изследвания като граждански договори, трудов договор с длъжностна характеристика, аналогични договори, сключени с европейски и/или чуждестранни институции или друг еквивалентен документ, доказващ опита в мониторинг и контрол. По преценка на кандидата се представят и референции/препоръки;
 • Документи, удостоверяващи владеене на английски език;
 • Концепция за организация и дейността на Фонда – до 10 стр. (на български и английски език)
 • Други документи по преценка на кандидата.

Документите трябва да бъдат представени в електронен и хартиен вариант.

 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Краен срок за подаване на документите – 01 юли 2020 г. включително до 16.30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично в сградата на Фонд „Научни изследвания“ с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3, деловодство, всеки работен ден, телефони за контакт с „Човешки ресурси и деловодство“ - 02 444 27 28, 0887 691 955.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е електронната страница на Фонд „Научни изследвания“ (www.fni.bg).

Образци по конкурса могат да се изтеглят от електронната страница на Фонд „Научни изследвания“ (www.fni.bg).

Обява

Правила за конкурса

Методика за оценка

Заявление

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“:

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“
В съответствие с чл. 20, ал. 4 на Правилника на Фонда и т. 6 от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 10.07.2020 г. беше проведено заседание на Изпълнителния съвет на Фонда, на което бяха разгледани постъпилите документи на кандидатите в конкурса. В предвидения срок в деловодството на Фонда са постъпили документи от следните кандидати (по реда на постъпването):

1. Вх. № 94ГГ/10 от 26.06.2020 г. на  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов.

След разглеждане на документите Изпълнителният съвет взе решение за допускане до участие в конкурса на кандидатът, който отговаря на условията и е представил  всички необходими документи.

Кандидат допуснат  до участие в конкурса:
1.  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов.

Недопуснати кандидати няма.

Решение на ИС