Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19. Процедурата е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с  COVID19 като проблем от национално и световно значение.
 • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло за подпомагане на усилията на обществото за справяне с пандемията, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество като част от усилията на европейската и световната научна общност за справяне с пандемията.

Конкурсът се обявява на основание на чл. 24 от ЗННИ, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника на ФНИ, и в изпълнение на ПМС 89 от 8.05.2020 г. Тематика на конкурса и сроковете за неговото провеждане са съобразени с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с  обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. 

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда), са:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми
Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

 • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
 • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
 • Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
 • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
 • Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19.
 • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19
Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

 • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
 • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
 • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 800 000 лв.
За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания: 1 560 000 лв.
За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19: 240 000 лв.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания:
Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв. за участие на колектив от една научна организация (с участие на не по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор)
Максималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв. за участие на колектив от две научни организации (с участие на не по-малко от 10 учени с образователната и научна степен Доктор)
Максималната сума за всеки отделен проект е 300 000 лв. за участие на колектив от три или повече научни организации (с участие на не по-малко от 15 учени с образователната и научна степен Доктор)
Проектни предложения с участие на по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19:
Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор)
Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да бъде кратна на 100 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 23.06.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи. Административното описание на проекта – Част 1 на български език се подава и като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация и партньорските организации, както и декларацията за обработка на лични данни от ръководителите на организациите, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Административното описание – Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, а Научното описание – Част 2 се подава само на английски език.

Срокове по конкурса:
Обявяване на конкурса – 1.06.2020 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 23.06.2020 г.
Срок за проверка на административно съответствие и допустимост – 26.06.2020 г.
Срок за оценка и класиране на проектите – 24.07.2020 г.
Старт на проектите – 10.08.2020 г.

Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник в Обединението. Важно: други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими.

Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение. Споразумението за партньорство се подписва от ръководителите на организациите партньори и ръководителя на научния колектив. Споразумението се представя като приложение към проектното предложение на български език и работен превод на английски език. Важно: извършването на фундаментални научни изследвания, възложени по силата на договор, и предоставянето на изследователски услуги не се считат за форми на сътрудничество.

Критерии за недопустимост:
По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:
- включващи дейности, които вече са финансирани от други източници;
- които не включват фундаментални научни изследвания;
- които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://covid.stko.eu/

Документи за конкурса:
- Покана
- Насоки и методика за оценка

Образци на документи за кандидатстване:
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)
- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език)
- Формуляр за CV (на английски език)
- Бюджет на проекта (на английски език)
- Приложение 1: Декларация
- Приложение 2: Декларация
- Приложение 3: Декларация
- Приложение 4: Декларация
- Приложение 5: Декларация
- Приложение 6: Декларация
- Приложение 6: Декларация  (на английски – за членове на екипа от чужбина)
- Заявление от ръководителя (не е задължително)

Допълнителни документи:
- Проект на договор
- Декларация при подписване на договор
- Планирани дейности за тримесечните доклади за напредъка на проекта
(Формата се попълва ако проектът е определен за финансиране и е приложение към административния договор за финансиране на проекта)
- Бюджет на проекта (на български език)
(Формата се попълва ако проектът е определен за финансиране и е приложение към административния договор за финансиране на проекта)
- Шестмесечен финансов доклад (бланка)
- Тримесечен доклад за напредъка по проекта (бланка)
- Комплект документи като архив
- Указание за електронно подписване на документите
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани   по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори