Резултати от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“

 ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения в съответствие с класирането в рамките на прогнозните суми за всяко от тематичните направления. След приключване на проверка от ВНЕК съгласно Методика за кръстосана проверка на дейностите, с оглед избягване на двойно финансиране на дейности, ИС ще вземе решение за разпределение на оставащите средства.

Резултатите за всяко от тематичните направления са включени в следните списъци:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми“

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

„Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

 Извлечение от протокол на ИС