Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.
Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.
Проверката за изпълнение на условието за допустимост се осъществява чрез проверка на информацията, публикувана на интернет страницата на НАОА: https://www.neaa.government.bg

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Събитието да се провежда на територията на Република България (доказва се чрез деклариране на мястото във формуляра).
2. Международно участие - минимум 10% участници от чужбина (доказва се чрез списък на чуждестранните участници със институциите и страните, които представят).
3. Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на една или повече от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или приоритетна област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
4. Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите на поканените лектори. Прилагат се биографии по приложен формуляр и копия от писма от поканените участници с пленарни или ключови доклади, в които е заявено съгласие за участието им във форума.
5. Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти. Представят се три броя списъци – пълен списък на очакваните участници, придружен с месторабота и адрес на електронна поща; списък на участниците от чужбина (в съответствие с т. 2) и списък на младите учени, докторанти и постдокторанти.
6. Събитието не трябва да бъде финансирано чрез други публични източници и програми (проекти, подкрепени от Фонд “Научни изследвания”, по оперативните програми към Структурните фондове и международни програми - рамкова програма на ЕС, програма КОСТ. Обстоятелството се доказва с декларация, подписана от ръководителя на проекта (попълва се приложение 1).
7. Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на очакван финансов принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, предоставени чрез тази схема, могат да се изразходват за:

  • организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, печатни и други конферентни материали, закупуване на канцеларски материали;
  • разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение, разходи за кафе-паузи, официална вечеря, вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи.

Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.

Планираните във финансовия план разходи по пера могат да бъдат променяни с решение на ръководителя на проекта в рамките на 15% от сумата на проекта, за което се изпраща уведомление съгласно Правилника на ФНИ.
 
Документи по процедурата: