Резултати от Конкурс „Българска научна периодика – 2020 г."

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс "Българска научна периодика – 2020 г.“ 

ИС разгледа постъпил доклад на ВНЕК относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“ и взе решение за класиране и за финансиране на проекти по конкурса. 

 

Резултатите са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 40 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

Резултати:

НП – резултати