Резултати от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 ГОД.“

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения, в съответствие с класирането.

Резултатите за останалите научни области ще бъдат публикувани след приемане на класирането по съответната научна област от Изпълнителния съвет на ФНИ.

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:
А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)
Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки
В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране
Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

Резултати по научни области:
H41: Биологически науки
H42: Математически науки и информатика
H43: Медицински науки
H44: Науки за земята
H45: Обществени науки
H46: Селскостопански науки
H47: Технически науки
H48: Физически науки
H49: Химически науки
H50: Хуманитарни науки

Одобрени за финансиране резервни проектни  предложения

Извлечение от Протокол 39 от 06.11.2020 г. от заседание на ИС на ФНИ

Извлечение от Протокол 40 от 13.11.2020 г. от заседание на ИС на ФНИ

Извлечение от Протокол 41 от 20.11.2020 г. от заседание на ИС на ФНИ

В съответствие с Насоките за конкурса, в срок от 30 работни дни след приемане на решението на Изпълнителния съвет управителят изпраща на ръководителите на научните колективи получените научни оценки, мотивите към тях и комплексната оценка на представеното от тях проектно предложение.