КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 Г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 Г.“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.
    Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.
    Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

1. Научни области

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

2. Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 450 000 лв.

3. Максимален размер на финансирането за конкретен проект:

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

4. Срок за изпълнение на проекта:

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

5. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива от българска страна се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Административното описание Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, биографиите на учените от държавата-партньор се подават на английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://bgau2020.stko.eu/

Срокове по конкурса:
Обявяване на конкурса – 1 декември 2020 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 1 март 2021 г.
Размяна на списъците с подадените проекти от двете страни – 10 март 2021 г.
Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 31 май 2021 г.
Взимане на съвместно решение за финансиране от Смесена комисия – юни 2021 г.
Старт на проектите – юли 2021 г.

6. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.
По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

7. Документи за конкурса:

· Покана 

· AUSTRIA/BULGARIA SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL COOPERATION (WTZ Programme) CALL FOR APPLICATIONS FOR JOINT PROJECTS in 2021-2023

· Специфични условия за Австрия към ОБЩИ НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

· ОБЩИ НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

8. Документи за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

· Финансов план

· Модел за биография на чуждестранен участник

 9. Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедурa

 Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

* * * Въпроси и отговори.