Покана към учени за членове на ВНЕК, ПНЕК или като оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по програма КОСТ и по подкрепа на международни научни форуми, провежани в България, като членове на Постоянни научно-експертни комисии (ПНЕК) по научни области или като оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Правилника на ФНИ в базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 („Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението. Ако ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

За регистрация като член на ПНЕК, ВНЕК или като оценител е необходимо да се попълни информационна форма на български език и съответното заявление към нея. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

 Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

 o.rahneva@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

 r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

 b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

 m.philipova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

 aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята.

 За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg

 Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 22 март 2021 г.

 Срокът за подаване на заявления за членове на ПНЕК и ВНЕК е удължен до 22.04.2021 г.

 Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на годината

  Документи:

 - Информационна форма и заявления  за кандидати за членове на Поястоянни научно-експертни комисии (на български език)

- Информационна форма и заявления за оценители (на български език)

- Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии по програма КОСТ (на български език)

- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)

 Минималните изисквания са посочени в ПФНИ.