Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма Quant-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Quant-ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 28 европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на квантовите технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следното тематично направление:

Topic 1. Quantum Phenomena and Resources (QPR)
Насоки за кандидатстване:
https://www.quantera.eu/images/2021_call/QuantERA_Call_2021_-_Announcement_12_03_21ok.pdf

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:
https://www.quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement

Quant-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации:
https://ncn.gov.pl/partners/quantera/

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в предварителния етап на конкурса е 13 май 2021 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 11 на ИС от 28.02.2020 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:
Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.
Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

За допълнителна информация:

 д-р Милена Александрова,

 Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg