Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „мл. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /1 място/

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „мл. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование, степен „магистър“; професионална област Социални, стопански и правни науки и/или Природни науки, Здравеопазване и спорт, Аграрни науки, Технически науки; добра компютърна грамотност, познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда – Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания“, Закон за обществените поръчки, и Правила за работа на ПНЕК към ФНИ (https://www.fni.bg/?q=node/1069). Не се изисква професионален опит.

Характер на работата: Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно – експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда и др.

Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

3. копие от дипломата за завършено висше образование;

 4. копие от трудова и/или служебна книжка;

 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата и владеене на език.

Условия за провеждане на конкурса:

 За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

 Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „24 часа“.
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.
 

ДОПУСНАТИ ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ МЛ. ЕКСПЕРТ

  1. Милена Филипова-Златева

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ МЛ. ЕКСПЕРТ - НЯМА

 Тестът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 11 ч. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ , ет. 4

 

Резултати от проведения на 14.06.2021 г. тест за длъжността мл. експерт:

1. Милена Филипова-Златева – 4,8 т. и се допуска до събеседване.

Комисията единодушно реши, че Милена Филипова- Златева  успешно е издържала конкурса за длъжността „мл. експерт“