Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Ст. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /2 места/

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

  ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Ст. експерт – секретар на Научно - експертна комисия” /2 места/

Минимални изисквания към кандидатите:

 Завършено висше образование, степен „магистър“; професионална област Социални, стопански и правни науки и/или Природни науки, Здравеопазване и спорт, Аграрни науки, Технически науки; 2 години професионален опит, добра компютърна грамотност, познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда – Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания“, Закон за обществените поръчки, и Правила за работа на ПНЕК към ФНИ (https://www.fni.bg/?q=node/1069).

 Характер на работата: Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно – експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда и др.

 Владеенето на английски език е предимство.

 Необходими документи за кандидатстване:

 1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

 3. копие от дипломата за завършено висше образование;

 4. копие от трудова и/или служебна книжка;

 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата и владеене на език.

  Условия за провеждане на конкурса:

 За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

 Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „24 часа“.
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.

 

ДОПУСНАТИ ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ СТ. ЕКСПЕРТ – 2 броя

  1. Олга Рахнева

  2. Милена Филипова-Златева

  3. Нечо Клисуров

  4. Михаил Вътов

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ СТ. ЕКСПЕРТ

  1. Юлита Лазарова – не отговаря на изискването за висше образование степен „магистър“

Тестът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10 ч. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ , ет. 4

 

Резултати от проведените на 14.06.2021 г. тестове за длъжността ст. експерт:

1. Олга Рахнева – 4,8 т.
2. Михаил Вълов – 4,2 т.
3. Нечо Клисуров – 3,8 т.

 Милена Филипова-Златева не се яви.

 Нечо Клисуров получи точки, по-малко от необходимия минимум за допускане до събеседване и поради това събеседване се проведе само с Олга Рахнева и Михаил Вълов

 Комисията единодушно реши, че Олга Рахнева и Михаил Вълов успешно са издържали конкурса за длъжността „ст. експерт“