Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“

 Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

   Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение„Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

   Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

 Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният бюджет на конкурса е 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива от българска страна се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

 Административното описание Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, биографиите на учените от държавата-партньор се подават на английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес:  http://bgfr2021.stko.eu

Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila

  Срокове по конкурса:

- Срок за обявяване на конкурса: 10.05.2021 г.

- Дата за затваряне на конкурса: до 28.06.2021 г;

- По предложение на френската страна, с решение на ИС срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 15.07.2021 г.

- Срок за оценяване: м. октомври 2021 г.

- Начало на проектите: декември 2021 г./ януари 2022 г.

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

 Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:

  • осъществяващи научни изследвания;

и

  • чиито дейности са изцяло с нестопански характер

 или

  • чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

  • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
  • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
  • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

 За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и изследвания и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите от научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 Критерии за допустимост и недопустимост на проектните предложения:

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

 В Допълнението „Специфични условия“ за съответната държава могат да бъдат определени допълнителни критерии за допустимост в зависимост от двустранното споразумение.

Документи за конкурса:
- Покана
- Общи насоки и методика за оценка
- Допълнение „Специфични условия“ към Общите насоки и методика за оценка
 
Образци на документи за кандидатстване:
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)
- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)
- Формуляр за CV (на английски език)
- Приложение 1: Декларация
- Приложение 2: Декларация
- Приложение 3: Декларация
- Приложение 4: Декларация
- Заявление от ръководителя (не е задължително)
 
Допълнителни документи:
- Проект на договор
- Декларация при подписване на договор
- Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите Декларация дейности
- Комплект документи като архив
- Указание за електронно подписване на документите
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани по електронна поща на адрес:fni-konkursi@mon.bg 
Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори във връзка с  „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“