СЪОБЩЕНИЕ

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." ще бъдат изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември, за да не се създават затруднения при коригиране на несъответствията (когато това е допустимо) през август. Информация за недопуснатите проектни предложения от тази научна област ще бъде публикувана след приключване на процедурата и приемане на решение от Временната научно-експертна комисия.
За останалите научни области следните проектни предложения не се допускат до научно оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:
по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.":.
КП-06-ПМ-51/2, КП-06-ПМ56/9, КП-06-ПМ57/4, КП-06-ПМ57/6, КП-06-ПМ57/7, КП-06-ПМ57/8, КП-06-ПМ57/9, КП-06-ПМ59/4.
по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.":
КП-06-ПН51/15, КП-06-ПН51/16, КП-06-ПН51/19, КП-06-ПН51/24, КП-06-ПН53/18, КП-06-ПН55/1, КП-06-ПН55/29, КП-06-ПН56/13, КП-06-ПН56/28, КП-06-ПН57/34, КП-06-ПН57/35, КП-06-ПН59/10 и КП-06-ПН59/11.