Резултати от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2021 ГОД.“

 
Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения, в съответствие с класирането.

Резултатите за останалите научни области ще бъдат публикувани след приемане на класирането по съответната научна област от Изпълнителния съвет на ФНИ.

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:
А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)
Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки
В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране
Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

Резултати по научни области:
М51: Биологически науки – резултати
М52: Математически науки и информатика – резултати
М53: Медицински науки – резултати
М54: Науки за земята –  резултати
М55: Обществени науки – резултати
М56: Селскостопански науки – резултати
М57: Технически науки – резултати
М58: Физически науки – резултати
М59: Химически науки – резултати
M60: Хуманитарни науки – резултати

Одобрени за финансиране резервни проектни  предложения