СЪОБЩЕНИЕ

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." бяха изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември. За хуманитарни науки следните проектни предложения не се допускат до научно оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:
по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.":
 Няма
по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.":
КП-06-ПН60/1, КП-06-ПН 60/7, КП-06-ПН 60/13, КП-06-ПН 60/20