Покана за участие в конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие, на тема „Подкрепа за биологичното разнообразие и опазването на сухоземните и морски екосистеми“(Supporting biodiversity and ecosystem)

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие.

  В съвместната инициатива BiodivRestore участват 45 финансиращи организации от 33 държави.

   Тема на конкурса:

 Подкрепа за биологичното разнообразие и опазването на сухоземните и морски екосистеми“ (Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea)

 Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за изучаване на биологичните и биофизични процеси, свързани с опазването и възстановяването на екосистемите, както и на техните взаимодействия.

  Обявяването на конкурса бележи и официалния старт на Biodiversa+, като на 17-18 ноември 2021 г. се предвижда специално онлайн събитие за представяне на програмата в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие.

 Можете да участвате в събитието, като се регистрирате на следния адрес:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UxBlf69_O0KV3Gp-MLkQjNITqJGU-OVHh01V_FGauCJUNjNHWk1JUVpMQlo2VkhEQjdaM0c1TDI2TS4u

Покана за кандидастване:

 https://www.biodiversa.org/1772

Насоки за кандидатстване:

 https://www.biodiversa.org/1932/download

Условия на конкурса:

 Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.

  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

 Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 30 ноември 2021 г.

 Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
 д-р Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg