Покана за участие в конкурс по Програма ICT-AGRI-FOOD

За поредна година Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ICT-AGRI-FOOD.

Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор.

Темата на конкурса през 2022 г. е „По-прозрачни земеделско-хранителни системи за потребители и други заинтересовани страни по веригата за остойностяване на храните, базирани на ИКТ технологии“ (More transparent agri-food systems for consumers and other stakeholders along the food value chain based on ICT technologies).

 

Покана за кандидастване: 

https://www.ictagrifood.eu/sites/default/files/ICT-AGRI-FOOD%202022%20Jo...

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://www.ictagrifood.eu/sites/default/files/2022%20Joint%20Call%20for...

ICT-AGRI-FOOD организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

Webinar ICT-AGRI-FOOD: 18-ти май 2022, от 12:00 до 13.00 часа (Българско време)

Можете да се регистрирате за участие в уебинара, като последвате следната връзка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH41LsGgKAVk5chZAfwKw9RTz1aFSv...

 

Условия на конкурса:

• Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.

• Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 15 август 2022 г. Процедурата е едноетапна.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 24 до 36 месеца). /Протокол на ИС № 11 от 25.02.2022 г./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

• Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;

• Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

• Национални изисквания и условия за допустимост

• Документи към националните изисквания

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят във ФНИ:

• Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;

• Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;

• Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg