Дневник за натоварването и експлоатацията на закупеното оборудване

Протокол № 5/05.11.2021 по точка 4.1:

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-3781 от 19.10.2021 г. от Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ, относно отчитане на разходите за дълготрайни материални активи по различните видове конкурси. 

Решение на ИС: 

С цел намаляване на административната тежест за бенефициентите, Правилата за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” да се допълнят в т. 7 и да се поясни воденето на Дневник за натоварването и експлоатацията на закупеното оборудване със следния текст: 

„т. 7. Инвентарна книга/Инвентарна карта/Складова разписка или друг документ за заприходяване; Дневник за натоварването и експлоатацията на закупеното оборудване, който следва да се представи за активи с цена на придобиване на актива над 20 000 лв. Тези документи следва да съдържат: име, подпис и длъжност на ръководителя на проекта, на ръководителя на организацията или на звеното, в което се намира активът, и на лицето, съставило съответния документ.“