Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма CONCERT-Japan.

 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Тема на конкурса:

„Дизайн на материали с атомна прецизност“

“Design of Materials with Atomic Precision”

 

Покана за кандидастване: 

https://concert-japan.eu/spip.php?article90

Насоки за кандидатстване: 

https://concert-japan.eu/IMG/pdf/9th_jc_call_text.pdf

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://concert-japan.eu/IMG/pdf/eig_concert-japan-9th_call_guidelines_f...

Условия на конкурса:

• Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.

• Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от Япония и поне две европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 юли 2022 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол № 11 на ИС от 25.02.2022 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

• Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;

• Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

• Национални изисквания и условия за допустимост 

• Документи към националните изисквания

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

• Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;

• Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;

• Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg