Покана за кандидатстване по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

I.            Общи условия 

 Целта на настоящата процедура е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.

 Очакваните резултати включват установяване и задълбочаване на сътрудничеството на български учени с учени от чужбина, стимулиране на участието на млади учени в международни научни форуми и осигуряване на условия за по-добра видимост на българските научни изследвания в международен план.

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са учени или колективи от учени от:

 1)           акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО), които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор";

 2)           научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

 Кандидатите по процедурата трябва да са субекти, осъществяващи научни изследвания, чиито дейности са изцяло с нестопански характер или чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. 

 Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

 Подаването към ФНИ на проектни предложения за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, е възможно по всяко време на годината, а разглеждането им се извършва три или четири пъти годишно (в зависимост от броя на постъпилите проектни предложения) от Временна научно-експертна комисия (ВНЕК), отговаряща за изпълнението на настоящата процедура, определена с решение на ИС на ФНИ и назначена със заповед на Управителя на ФНИ.

 

II.           Специфични условия

 Предоставяното национално съфинансиране по настоящата процедура е насочено само към подкрепа на международни научни форуми, които се провеждат на територията на Република България и които се ръководят от хабилитирани български учени, участващи като членове на управителния, организационния или програмно-техническия комитети на съответния форум.

 

III.          Кандидатстване

 Колектив от българска организация, отговарящ на посочените по-горе условия, ръководен от хабилитиран учен, който е член на управителния, организационния или програмно-техническия комитети на съответния форум, подава във ФНИ проектно предложение за предоставяне на национално съфинансиране.

 С цел осигуряване на достатъчно време (преди провеждането на форума) за разглеждане на проектното предложение от страна на ВНЕК и ИС на ФНИ и за подписване на договор за съфинансиране с ФНИ, проектното предложение трябва да бъде подадено съгласно следните срокове:

 •             до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година.

 •             до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година.

 •             до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.

 

Предложенията се подават електронно в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg

 

 Документите, които се подават са както следва:

 1.           Административно описание (формуляр)

 Формулярът се подава или електронно подписан от ръководителя на БО и ръководителя на форума, или като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация. Всички останали документи се прилагат или електронно подписани, или сканирани. Декларациите от името на представляващите базовата организация, както и декларацията за обработка на лични данни от тях, се подават еднократно в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината. Нови декларации се подават само при промяна на обстоятелства по тях. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения.

 2.           Финансов план (по образец), включващ разпределение на финансовите средства по пера, придружен с подробна финансова обосновка на исканите средства и видовете дейности, за които те ще се използват.

 3.           Структурирана програма на форума.

 4.           Пълен списък на очакваните участници във форума (с техните имена, месторабота и адрес за електронна поща).

 5.           Списък на докладчиците (с техните имена, месторабота и адрес за електронна поща) на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума.

 6.           Списък на младите учени, докторанти и постдокторанти, участващи във форума (с техните имена, месторабота и адрес за електронна поща).

 7.           Автобиографии (по образец) на докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума.

 8.           Писма за съгласие за участие във форума от страна на докладчиците на пленарни,  ключови и поканени доклади.

 9.           Декларация (по образец) от ръководителя на проектното предложение, че форумът няма да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.

 10.         Декларация (по образец) от ръководителя на проектното предложение във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679).

 В анотацията на проектното предложение, включена в административното описание, се посочва уеб сайт на форума (ако е приложимо).

 

При подаване на проектно предложение трябва да се следват техническите указания за попълване на проектно предложение в СУНИ (отделен файл). Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания (отделен файл).

 

Финансовият план на проектното предложение включва средства, разпределени по следните пера:

 1.           Организационни разходи за:

 •             наем на зали;

 •             наем на оборудване;

 •             изработка на постери;

 •             изработка на рекламни и други материали за форума (вкл. сборник с доклади, представени на форума);

 •             закупуване на канцеларски материали.

 2.           Разходи за настаняване и логистика:

 •             настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади;

 •             настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, участващи във форума с доклади или постери;

 •             кафе-паузи;

 •             официална вечеря на форума;

 •             вътрешен транспорт в страната за участниците във форума.

 Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси за правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато те не представляват дълготраен актив.

 Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:

 •             до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);

 •             до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);

 •             до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).

 Ако форумът се провежда само дистанционно, максималната сума за съфинансиране от ФНИ се редуцира на 40% от първоначално заявената сума за присъствено провеждане на съответния форум, а ако форумът се провежда хибридно (т.е. едновременно присъствено и дистанционно), тогава максималната сума се редуцира на 60% от първоначално заявената сума за присъствено провеждане на форума. При смесено провеждане на форума, редукцията се прилага само ако броят на физически присъствалите участници е под 50. Процентът на редуциране на сумата е реципрочен на редуцирания брой физически присъствали участници, но най-ниският процент редукция е 40% (напр.: при физически присъствали 32 учени и форум за три или повече дни допустимата сума е 6400 лв., а за физически присъствали 20 или под 20 учени – 4000 лв.) . За промяна на начина на провеждане на даден форум е необходимо да се изпрати уведомление до ФНИ от ръководителя на съответния проект, съфинансиран по настоящата процедура, като се представя и актуализиран финансов план на проекта. В срок до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата организация трябва да възстанови съответната разлика, възникнала между получените и редуцираните финансови средства, по банкова сметка на ФНИ.

 

IV.          Ред за предоставяне на национално съфинансиране

 ВНЕК, отговаряща за изпълнението на настоящата процедура, извършва проверка на целесъобразността на исканото съфинансиране и предлага на ИС на ФНИ списък на проектните предложения, определени като целесъобразни за съфинансиране. ВНЕК има право да редуцира размера на исканото съфинансиране в случай на нецелесъобразност, или ако исканото съфинансиране превишава максималния разрешен размер.

 ИС на ФНИ взема решение за съфинансиране въз основа на предложението на ВНЕК, след което Управителят на ФНИ сключва договор между ФНИ и базовата организация – бенефициент.

 Националното съфинансиране на даден научен форум се осъществява въз основа на сключен договор с ФНИ. Договорът урежда правата и задълженията на страните по изпълнението и реализацията на дейностите, заложени в проектното предложение, с цел подпомагане провеждането на съответния форум. В договора се определят условията по предоставяне и отчитане на финансовите средства, и др.

 

ВАЖНО:

Фонд „Научни изследвания“ има право да проверява дали заявените в проектното предложение участници и докладчици са дали съгласие да участват във форума. При установяване на несъответствие проектното предложение не се допуска за разглеждане от ВНЕК.

 

V.           Критерии за оценка на проектни предложения

 1.           Научният форум трябва да се провежда на територията на Република България (обстоятелството се доказва чрез деклариране на мястото за провеждане на форума в административното описание).

 2.           Форумът трябва да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

 3.           Трябва да е представена структурирана програма на форума с ясно обособени научни сесии.

 4.           Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина (обстоятелството се доказва чрез представяне на списък на младите учени, докторанти и постдокторанти, които ще участват във форума, и отделен списък на участниците от чужбина).

 5.           Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.

 6.           Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми, както и чрез проекти, (съ)финансирани от ФНИ или по оперативни програми към Европейските структурни и инвестиционни фондове или международни научни програми, като рамкови програми на Европейския съюз, Европейската програма COST и др. (обстоятелството се доказва чрез представяне на декларация, подписана от ръководителя на проектното предложение).

 7.           Трябва да е представена декларация, подписана от ръководителя на проектното предложение, във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679).

 

VI.          Отчитане на изпълнени проекти по договори с ФНИ

 Отчитането на изпълнени проекти по договори с ФНИ за предоставяне на национално съфинансиране по настоящата процедура се извършва чрез предаване на технически и финансов отчети в едномесечен срок след изтичане на срока по сключения договор.

 Техническият отчет включва:

 •             структурирана програма на форума;

 •             пълен списък на всички участници във форума;

 •             сборник с докладите, представени на форума;

 •             рекламни и други материали, изготвени за форума;

 •             кратка информация за форума (с поне една обща снимка на всички участници) – за  публикуване на уеб сайта на ФНИ.

 

ВАЖНО:

 Всички рекламни и други материали за форума трябва да съдържат информация, че са осъществени с финансовата подкрепа на ФНИ, като се посочва номерът на договора за съфинансиране и се добавя текстът: „Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и други материали за него.“.

 

Финансовият отчет се изготвя съгласно Указанията за отчитане на договорите за „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“, приети на заседание на ИС на ФНИ с Протокол № 27 от 24.07.2018 г.

 

Документи по процедурата:

Пълен текст на процедурата

Формуляр за кандидатстване

 Програма на форума

 Списъци с участници

 Научни биографии на ръководителя и лекторите за учени от България и за учени от чужбина

 Декларация лични данни

            Декларация за двойно финансиране

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  bilateral2020@mon.bg