Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2022 г.

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

/Information for the call in English: https://www.fni.bg/?q=node/1463/

Обща цел на програмата

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

 

Специфични цели:

а) привличане в България на перспективни учени с международно признати научни резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни организации;

б) насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход);

в) подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България;

г) повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България;

д) трансфер на знания и умения към базовата организация.

 

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:

• Химия (CHE)

• Обществени и хуманитарни науки (SOC)

• Икономически науки (ECO)

• Информатика и инженерни науки (ENG)

• Околна среда и науки за Земята (ENV)

• Науки за живота (LIF)

• Математика (MAT)

• Физика (PHY)

Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

 

1.           Прогнозен бюджет по покана 2022 г. :

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2022 година е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

 

2.           Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:

Размерът на средствата за конкретен проект е определен в специфичните условия за всяка от програмите.

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

 

3.           Срок за изпълнение на проекта:

Публикуване на покана До 30.07.2022
Начало на срока за кандидатстване До 30.07.2022
Краен срок за подаване на предложения 30.9.2022
Проверка за допустимост 10.10.2022
Оценка на предложенията 20.11.2022
Информация за резултата от оценката 23.11.2022
Ориентировъчна дата за подписване на договор 30.11.2022
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 10.12.2022
Възможна начална дата на дейността 20.01-1.06.2023

 

4.           Срок за подаване на проектните предложения

Предложенията следва да се подадат по електронен път в Системата за Управление на Националните Инвестиции (СУНИ) на адрес https://enims.egov.bg. Оригиналните подписани документи, посочени в Общото ръководство за националните научноизследователски програми (Приложение 1 и Приложение 2), трябва да бъдат представени на български език. Ако документите са представени във връзка с други конкурси на ФНИ за годината, те важат и за този конкурс.

Документите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. Всички декларации се прилагат също или електронно подписани, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва не по-късно от 17:30 часа (Българско време) на датата на крайния срок за подаване на проектните предложения чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания (отделен файл). Подаването на предложението (и други действия, които следват тази процедура, като например оттегляне) е отговорност на базовата организацията. За да се избегне пропускане на крайния срок, предложението следва да се изпрати възможно най-скоро.

Предложението следва да бъде изготвено на английски език от изследователя в сътрудничество с кандидатстващата организация, която се представлява от научния ръководител в рамките на предложението. Перспективният изследовател и научния ръководител не могат да бъдат едно и също лице. Административните форми се подават и на български език.

 

5.           Изисквания към кандидатите и проектите.

Допустими кандидати:

По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация).

Финансирането по ННП се предоставя на базовата организация, която осъществява административно и финансово обслужване на проекта и осигурява необходимите условия за неговото осъществяване.

Условията, на които трябва да отговаря изследователя, са определени в текста на ННП и специфичните условия за програмата.

Допустими базови организации по настоящите процедури за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1)           акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2)           научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

Кандидатите – базови организации по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

Кандидатите – базови организации по процедурата трябва да са субекти:

осъществяващи научни изследвания;

и чиито дейности са изцяло с нестопански характер или чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите – базови организации следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 

6.           Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура един кандидат – изследовател не може да участват с повече от едно проектно предложение.

Организации – партньори не са допустими.

В процеса на изпълнение на дейностите по проекта бенефициентите могат да възложат на изпълнители извършването на определени допълващи дейности по проекта, посредством състезателни, прозрачни, недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на т.89-т.96 от Известие на Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, §1 от ДФЕС(2016C 262/01). В случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по смисъла на чл. 5 или чл. 6 от Закона за обществените поръчки  (ЗОП), изборът на изпълнители се осъществява по реда на ЗОП. Изпълнителите в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.

 

7.           Критерии за недопустимост на проектните предложения

По настоящите процедури за конкурс са недопустими проектни предложения:

-             включващи дейности, които вече са финансирани от други източници;

-             които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

 

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.

http://www.fni.bg

 

Документи за кандидатстване:

ОБЩИ НАСОКИ ПО НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

GENERAL GUIDELINES ON NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAMS

Насоки за кандидатите - специфични условия на програмата

Guide for applicants – specific conditions for the program

Информация за програмата

Правила за текущ и последващ контрол

Формуляр за кандидатстване - част А

Part A template

Part B-1 template

Part B-2 template

Декларация във връзка с т. 3.1.1. от Общите насоки

Декларация във връзка с т. 3.1.2. от Общите насоки

Декларация лични данни

Declaration Personal data

 

Допълнителни документи:

Проект за договор

Приложения към договор

Технически указания за подаване на проектно предложение в СУНИ

Ключови термини към програмата

Заповед

Комплект документи като архив

 

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес:pberon_applications@mon.bg

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“.

 

*************Въпроси и отговори*************