Покана за участие в конкурс по програма BiodivMon

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма BiodivMon.

Тема на конкурса:

„Подобрен транснационален мониторинг на биоразнообразието и екосистемните изменения в полза на науката и обществото“

(Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society)

 

Покана за кандидатстване:

https://www.biodiversa.org/2017

 

Указания за подаване на проектни предложения:

https://www.biodiversa.org/2064/download

 

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложенияна първи етап от конкурса е 9-ти ноември 2022 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия ще бъде обявен допълнително след решение на ИС на ФНИ.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Национални изисквания и условия за допустимост 
Документи към националните изисквания

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:
Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg