Покана за участие в конкурс по програма BiodivMon

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма BiodivMon.

Тема на конкурса: „Подобрен транснационален мониторинг на биоразнообразието и екосистемните изменения в полза на науката и обществото“

(Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society)

Покана за кандидатстване: https://www.biodiversa.org/2017

Указания за подаване на проектни предложения: https://www.biodiversa.org/2064/download

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложенияна първи етап от конкурса е 9-ти ноември 2022 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол на ИС № 26 от 30.09.2022 г./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:
Национални изисквания и условия за допустимост 
Документи към националните изисквания

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg