Резултати от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 ГОД.“

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа постъпил  доклад  на ВНЕК  относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“ и взе решение за финансиране на проектни предложения, в съответствие с класирането.

Резултатите за останалите научни области ще бъдат публикувани след приемане на класирането по съответната научна област от Изпълнителния съвет на ФНИ.

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:
А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)
Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки
В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране
Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които са получили 80 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

Резултати по научни области:
H61: Биологически науки – резултати
H62: Математически науки и информатика – резултати
H63: Медицински науки – резултати
H64: Науки за земята – резултати
H65: Обществени науки – резултати
H66: Селскостопански науки – резултати
H67: Технически науки – резултати
H68: Физически науки – резултати
H69: Химически науки – резултати
H70: Хуманитарни науки – резултати

Одобрени за финансиране резервни проектни  предложения

Извлечение от Протокол № 29 от 04.11.2022 г. от заседание на ИС на ФНИ
Извлечение от Протокол № 30 от 18.11.2022 от заседание на ИС на ФНИ