Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии.

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

Тема 1.
Сигурност и поверителност в децентрализирани и разпределени системи (Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems)

Тема 2.
Комуникационни системи, базирани на машинно обучение, към безжичен Изкуствен интелект (Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI)

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement
CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организацииhttps://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
Насоки за Конкурс 2022 г. по Програма CHIST-ERA: 
https://www.chistera.eu/call-2022-announcement 

CHIST-ERA организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса на 11-ти януари 2023, от 15:00 часа (Българско време)
Можете да се регистрирате за участие в срещата, като последвате следната връзка: https://www.chistera.eu/call-2022-info-webinars

 

Условия на конкурса:

* Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
* Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 02 февруари 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна)

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева./Протокол № 27 на ИС от 14.10.2022 год./

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:
- Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
- Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:
Национални изисквания и условия за допустимост 
Документи към националните изисквания 

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:
> Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
> Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
> Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум. 

 

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова
Фонд „Научни изследвания“
тел: +359 884 171 363
е-mail: aleksandrova@mon.bg