Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма ERA-MIN3

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ERA-MIN3. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от Европейския съюз и партньори извън Общността, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски и иновационни програми за суровини за укрепване на индустрията, конкурентоспособността и преминаването към кръгова икономика. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения.

Тема на конкурса:
„Суровини за устойчиво развитие и кръгова икономика“
(Raw materials for the sustainable development and the circular economy)

Насоки за кандидатстване:
https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min3_call_2023_call_text_v5_2022_12_13.pdf

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023

ERA-MIN3 интранет инструмент за търсене на партньорски организации:
https://www.submission-era-min.eu/partner-search 

Условия на конкурса: 

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 30 март 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна)
Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца)./Протокол № 14 на ИС от 15-16.04.2022 год./ 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:
 >> Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 >> Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.
Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране да е кратна на 100.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:
Национални изисквания и условия за допустимост 
Документи към националните изисквания 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:
- Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
- Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
- Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова
Фонд „Научни изследвания“
тел: +359 884 171 363
е-mail: aleksandrova@mon.bg