Фонд „Научни изследвания“ проведе обучение на бенефициенти на проекти по конкурси от 2022 г.


На 06 февруари 2023 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ Фонд „Научни изследвания“ проведе обучение на бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси 2022 г.

Проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд "Научни изследвания", откри събитието като представи общи принципи и насоки към бенефициентите във връзка с отчитането на проектите. На срещата бяха представени указания за финансово изпълнение и отчитане на проектите, процедурите за промени при изпълнение на проектите, както и по комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. Беше проведена подробна дискусия и обсъждане. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от събитието:

1. Отчитане финансовото изпълнение на договори по научноизследователски проекти от конкурсни сесии на ФНИ, лектор: г-жа Даниела Козовска

Презентация

 

2. Вътрешни правила за прилагане на чл. 71-75 от Правилника на "Фонд "Научни изследвания", лектор: адв. Иванка Андреева

Презентация