Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма ENUTC

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ENUTC (Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities). В обявения конкурс (Call Announcement ENUTC 2023) Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация съвместно с Белгия, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния и Швеция. Общият бюджет на конкурса през 2023 г. е 4 млн. евро и има за цел финансиране на научно-изследователски проекти за създаване на капацитет за градска трансформация чрез изкуствата и дизайна (Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions). Български научни колективи могат да участват като координатори или партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

Topic 1

Изследване и съвместно изграждане на условия за бъдеща красива и устойчива градска среда

Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future

Topic 2

Трансформация към устойчиви градове / Градска трансформация

Transformation to sustainable cities / urban transformation

Topic 3

Дизайн на приобщаващи, удобни и зелени жилищни зони

Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

 

Насоки за конкурса:

Call Text ENUTC 2023

 

Инструкции за кандидатстване:

Guidelines for Applicants ENUTC 2023

 

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 24 месеца.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват минимум два научни колективи от поне две държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 25април 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна).

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 25.04.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

https://enims.egov.bg

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева. (за срок на изпълнение от 24 месеца) /Протокол № 39 на ИС от 10.03.2023 год./.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Документи за кандидатстване:

 • Национални изисквания и условия за допустимост
 • Административен формуляр на български език
 • Административен формуляр на английски език
 • Приложение 1 – Декларация във връзка с с  т. 3.1.2. от Национални изисквания и условия за допустимост
 • Приложение 2 – Декларация във връзка с  т. 3.1.3. от Национални изисквания и условия за допустимост
 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта(в свободен формат)
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта (в свободен формат)
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум (в свободен формат).Ако координатор е българският участник, това се посочва в документите

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg