Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET (https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023).

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В конкурса участват повече от 30 финансиращи организации с общ индикативен бюджет от 30 млн. евро.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 • Материали за енергия (Materials for energy)
 • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
 • Високо производителни композити (High performance composites)
 • Функционални материали (Functional materials)
 • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
 • Материали за електрониката (Materials for electronics)

Брошура за конкурса: 

Call 2023 Flyer

Насоки за подаване на проектни предложения: 

Guide for Proposers

 M-ERA.NET организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

Webinar M-ERA.NET: 14 март 2023, от 12:00 до 13.20 часа (Българско време)

https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 16 май 2023 г.

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 16.05.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

https://enims.egov.bg

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева. (за срок на изпълнение от 36 месеца) /Протокол № 39 на ИС от 10.03.2023 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Документи за кандидатстване:

 • Национални изисквания и условия за допустимост 
 • Административен формуляр на български език
 • Административен формуляр на английски език
 • Приложение 1 – Декларация във връзка с с  т. 3.1.2. от Национални изисквания и условия за допустимост
 • Приложение 2 – Декларация във връзка с  т. 3.1.3. от Национални изисквания и условия за допустимост
 • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта (в свободен формат)
 • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта (в свободен формат)
 • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум (в свободен формат). Ако координатор е българският участник, това се посочва в документите

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg