СЪОБЩЕНИЕ

Информация за недопуснатите проектни предложения от „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавски регион – 2022 г.“ 

Не се допуска до научно оценяване проектно предложение № ФНИ-170-BG-175467353-2022-07-0003, тъй като не отговоря на изискванията за административно съответствие и допустимост.