Съобщение

Проектно предложение с вх.№, в програма СУНИ, ФНИ-183-BG-175467353-2022-07-0006, което е подадено в конкурс „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“  не се допуска до следващия етап на научна и техническа (финансова) оценка, тъй като не е изпълнено предварителното условие за съответствие и допустимост в една от партньорските държави, в които е подадено.