Съобщение

 

Във връзка с постъпили множество запитвания във Фонд „Научни изследвания“ и в Министерство на образованието и науката, съобщаваме, че в изпълнение на влязло в сила съдебно решение по гр.д.№18039/2013г. на Софийски Районен съд – 123 състав, на длъжност „Главен юрисконсулт“ във Фонд „Научни изследвания“ е възстановен г-н Христо Иванов Петров, считано от 21.07.2014г.

Трудовото правоотношение на г-н Христо Иванов Петров е прекратено със Заповед на Управителя №РД01/7 от 27.02.2013г., на основание чл.331 ал.1 от КТ – по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение – десеткратния размер на последното брутно трудово възнаграждение. Основание за възстановяването на работа на г-н Христо Иванов Петров е забава с два дни в изплащането на договореното обезщетение. На г-н Христо Иванов Петров съдът е присъдил да бъде изплатено и обезщетение в размер на шест брутни трудови възнаграждения.

Към настоящия момент продължава съдебното производство, по което Фонд „Научни изследвания“ претендира възстановяване на сума в размер на 8712,36 лева от г-н Христо Иванов Петров.