Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Георги Вайсилов
e-mail:   vayssilov@mon.bg

мобилен тел: 0887 605 455

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Председател на изпълнителния съвет: проф. Светослав Ганчев Николов, д.т.н.

Заместник-председател на изпълнителния съвет: проф. Николай Еленков Лазаров, д.м.н

Членове:
Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, д.б.н.
Проф. Вирджиния Стойнева Кирякова, д.м.н.
Проф. Ирена Минчева Пейчева
Проф. Желю Дечев Владимиров, д.ик.н.
Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски
Проф. инж. Иван Митев Узунов, д.ф.н.
Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова
Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН
Секретар: доц. д-р Боряна Хаджиева
тел: 02/4443506

Заповед на Министъра на образованието и науката от 5.09.2019 г. за освобождаване на предния състав и за определяне на нов състав на Изпълнителния съвет на ФНИ.

Мандат на Изпълнителния съвет на ФНИ: 5.09.2019 г. - 4.09.2021 г.

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:
Проф. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева – Председател
Проф. Димитър Любенов Джилиянов
Проф. Майа Петрова Стойнева
Проф. Венета Михова Капчина-Тотева
Проф. Любомир Манолов Стоилов
Доц. Валентина Кръстева Григоров
Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика
Проф. д-р Николай Лазаров Манев - Председател
Проф. д-р Евгения Попова
Доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов
Доц. д-р Нина Христова Пешева
Проф. дмн Николай Иванов Янков
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

3.Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки
Проф. Дамянка Петева Гетова- Спасова - Председател
Проф. Ивета Антонова Коева
Проф. Стойчо Димитров Стоев
Доц. д-р Любомир  Асенов Дурмишев
Проф. Елена Иванова Георгиева
Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева

4.Постоянна научно-експертна комисия по Науки за земята
Проф. д-р Йордан Иванов Кортенски - Председател
Проф. дн Румяна Василева Вацева
Проф. д-р Христина Георгиева Василева
Проф. д-р Илияна Аспарухова Бончева
Доц. д-р Николай Хараланов Рачев
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова

5.Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки
Проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Председател
Доц. д-р Аделина Проданова Миланова
Проф. д-р Елка Славчева Василева
Проф. днс Людмила Евлогиева Иванчева
Професор дикн Соня Варадинова Милева-Божанова
Секретар на ПНЕК: инж. Нечо Клисуров
 
6.Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки
Доц. д-р Божин Максимов Божинов - Председател
Проф. д-р Оля Евтимова Караджова
Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова
 
7.Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки
Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров - Председател
Проф. д-р Стойко Атанасов Гюров
Проф. дтн Иван Асенов Доцински
Доц. д-р Валентина Минкова Семкова
Проф. д-р Румен Златев Янков
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова
 
8.Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки
Проф. дн Пламен Костадинов Петков - Председател
Проф. дн Мирослав Вергилов Абрашев
Доц. д-р Светослав Михайлов Колев
Доц. д-р Мартин Василев Иванов
Доц. д-р Тодор Стефанов Петров
Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева
 
9.Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки
Доц. д-р Росица Димитрова Николова - Председател
Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова
Проф. д-р Севдалина Христова     Турманова
Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова
Проф. дн Ирена Петкова Костова
Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева
  
10.Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки
Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова - Председател
Проф. д.и.н. Илия Георгиев Илиев
Проф. д.ф.н.Маргарита Захариева Младенова
Доц. д-р Благовеста Иванова Цочова
Проф. д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов
Секретар на ПНЕК: инж. Нечо Клисуров

върни ме в началото