Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Ю. Кълвачев
e-mail:   kalvachev@mon.bg

мобилен тел: 0886 606 098

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Председател на изпълнителния съвет: Проф. Ж. Владимиров, дикн
Заместник-председател на изпълнителния съвет: Проф. д-р В. Стоянова

Членове:
Чл.-кор. проф. И. Пъжева, дбн
Акад. дмн В. Дренски, дмн
Проф. дфн М. Парзулова-Баева
Проф. д-р И. Пейчева
Проф. д-р Ст. Сивков
Проф. д-р инж. П. Петков
Доц. д-р Б. Божинов
Проф. д-р О. Роева
д-р М. Дамянова - представител на МОН
Секретар: доц. д-р Б. Хаджиева

Мандат на Изпълнителния съвет на ФНИ: 5.09.2021 г. - 4.09.2025 г.

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

1.  Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:

Проф. дн В. Великова – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН.

Проф. дбн С. Танева – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН.

Проф. д-р С. Грозева – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Доц. д-р Т. Данева – Институт по биология и имунология на размножаването – БАН.

Проф. дбн  Л. Кирацов - Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН.

Секретар на ПНЕК: О. Рахнева

 

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика

Проф. дфн К. Вутова - Институт по електроника - БАН

Проф. д-р Н. Янков – Шуменски университет

Проф. д-р М. Дачева – Институт по механика-БАН

Доц. д-р Т. Александрова - Институт по математика и информатика-БАН

Проф. д-р К. Георгиев – Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН

Секретар на ПНЕК: Р. Кондова

 

3. Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки

Проф. Д. Гетова-Спасова, дм, дмн - Медицински университет, Пловдив

Доц. д-р П. Недялков – Медицински университет, София

Проф. д-р Ст. Стоев, двмн - Тракийски университет, Стара Загора

Доц. д-р Л. Дурмишев, дм – Медицински университет, София

Проф. И. Димова, дм – Медицински университет, София

Проф. д-р И. Цаковска – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН

Секретар на ПНЕК: Б. Русанова

 

4. Постоянна научно-експертна комисия по Науки за Земята

Доц. д-р А. Здравков - Минно-геоложки университет, София

Проф. дн Н. Бонев - СУ "Св. Климент Охридски"

Проф. д.фз.н. Н. Килифарска - Институт за изучаване на климата, атмосферата и водите – БАН

Проф. д-р И. Бончева - Геологически институт, БАН

Проф. д-р Х. Василева - Институт по минералогия и кристалография, БАН, София

Секретар на ПНЕК: М. Савова

 

5. Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки

Проф. д.ик.н. С. Милева-Божанова – СУ "Св. Климент Охридски";

Доц. д-р А. Миланова - Институт за Икономически изследвания, БАН;

Проф. д-р Е. Василева - Университет за национално и световно стопанство;

Доц. д-р М. Петрова - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий";

Проф. В. Миленкова - ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Секретар на ПНЕК: М. Филипова

 

6. Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки

Акад. А. Павлов – Институт по микробиология, БАН

Проф. В. Василева – Институт по фуражни култури, Плевен

Проф. Л. Сотиров, дн – Тракийски университет, Стара Загора

Доц. д-р В. Гочева – Университет по хранителни технологии, Пловдив

Доц. С. Наимов, дн – ПУ "Паисий Хилендарски"

Секретар на ПНЕК: Р. Кондова

 

7. Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки

Проф. д-р О. Бумбаров – Технически университет-София - Председател

Доц. д-р В. Семкова – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН

Проф. д-р Р. Янков – Институт по механика, БАН

Проф. д-р И. Нишков – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Проф. дтн Е. Пенчева - Технически университет-София

Доц. д-р М. Натова – Институт по механика, БАН (от 23.03.2022 г.)

Проф. дн В. Любенова – Институт по роботика, БАН (от 30.11.2022 г.)

Секретар на ПНЕК: М. Александрова

 

8. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки

Проф. дфзн Р. Ценов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Проф. д-р Д. Назърова – Институт по оптически материали и технологии-БАН

Доц. д-р Т. Петров – Технически Университет, София

Доц. д-р Ю. Генова- Институт по физика на твърдото тяло, БАН

Доц. д-р М. Иванов- Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика -БАН

Секретар на ПНЕК: И. Цонева

 

9. Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки

Доц. д-р В. Георгиева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Доц. д-р Н. Димчева- Пловдивски университет "П. Хилендарски"

Доц. д-р Д. Карашанова- Институт по оптически материали и технологии, БАН

Проф. д-р Ст. Цаковски - СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Д. Цекова - Химико-технологичен и Металургичен Университет

Секретар на ПНЕК: доц. д-р Б. Хаджиева

              

10. Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки

Проф. д-р Л. Тасева – Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

Проф. д-р Р. Радев – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Проф. д-р С. Евстатиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Р. Василева - Университет по библиотекознание и информационни технологии

Проф. дфн М. Младенова - СУ “Св. Климент Охридски”

Секретар на ПНЕК: К. Янева

 

12. Постоянна научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество

доц. д-р Е. Йорданова – Инситутут по физика на твърдото тяло, БАН – от 18.10.2022 г.

Проф. дмн С. Христева-Краева - Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“;

Проф. дфн Д. Малиновска - Асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН;

Доц. д-р Е. Кистанова - Институт по биология и имунология на размножаването, БАН;

Доц. д-р Ст. Баталова - Кирило-Методиевски научен център, БАН.

Секретар на ПНЕК: Л. Сотирова

върни ме в началото