Договор

ДОГОВОР

 

 

Днес, …………….…... 2014 г., в гр.София между:

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Дондуков”№ 2А, ЕИК ……………., представлявана от Николай Христов – Управител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

 

и

.........................................”..., със седалище и адрес на управление: гр...................., ул.“.........................................”, ЕИК: ..............................., представлявано от ............................., ЕГН: ........... , наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание разпоредбите на чл. 41 ал.1 от Закона за обществени поръчки и Решение № ......./........2013 г. на Възложителя за избор на изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящия договор за следното:

Член 1. Предмет на договора

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и проведе за нуждите на Фонд „Научни изследвания“

Разработване на специализиран софтуер „Регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд „Научни изследвания“, в съответствие с техническата спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка, и техническите параметри, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на услугата обхваща анализ, проектиране, разработване, тестване, миграция на данни и внедряване на специализиран софтуер за нуждите на Фонд „Научни изследвания“.

(3) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се договарят имуществените и неимуществени авторски права върху всички резултати от дейностите по проекта и всички отделни части от тях, да принадлежат изцяло на Възложителя, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Изпълнителят не може да използва проектните резултати или части от тях, без предварителното съгласие на Възложителя.

(4)При предаване на проекта Изпълнителят предава изходния софтуерен код, техническа, потребителска документация на софтуера и обновени, актуални към предадения изходен софтуерен код „Спецификация на изискванията“, техническа и потребителска документация.

Член 2. Цена и начин на плащане

(1) Възнаграждението, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугата, предмет на договора, е в размер на .................. (........................................) лева, без ДДС, което представлява ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лева с преводно нареждане по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

1. 20% от общата стойност на договора в размер на цифром ...................... (словом:.............................) лева, без ДДС до 10 (десет) календарни дни след подписване на договора – срещу представяне на банкова гаранция, която да покрива цялата сума на аванса и оригинал на фактура.

Тази гаранция се освобождава при представяне на доказателства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е извършил работи по този договор за сума равна или по-голяма от размера на аванса, съгласно .

Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след срока на изпълнение на договора.

2.80% от цената на договора в срок до 30 календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата без забележки от страните по договора и представяне на оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Всички плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще се осъществяват само за реално извършена услуга, по банков път срещу представяне на фактура в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по посочената от него сметка в ал.4.

(4) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е следната:

Банка: ..............................................;

IBAN: ...............................................;

BIC: ......................................

Член 3. Срок на изпълнение

Срокът за разработване на информационната система е 7 седем месеца, считано от датата на подписване на договора.

Член 4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на възложената му задача;

2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължимото възнаграждение съгласно размера и сроковете, посочени в чл. 2 от този договор;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изработи специализирания софтуер в уговорените срокове и съгласно техническите характеристики, заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническата спецификация;

2. да извърши проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност по реда на чл. 103 от НОИОСИС като част от тестовете за приемане на системата, без да се предвиждат допълнителни разходи за възложителя, и да подготви справката-декларация и протокол от извършените проверки по Сценарий за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на информационна система, описани в Приложение № 15 към чл. 103, ал. 2 от НОИОСИС

3. Да подготви заявление за вписване на електронните административни услуги, реализирани в рамките на договора, в Регистъра на електронните услуги

4. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всякаква друга информация относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка с или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

Член 5. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да извършва проверки относно изпълнението на договора;

2.да приеме работата и дължи възнаграждение, само ако специализираният софтуер отговаря на техническите изисквания и е разработен и внедрен в договора срок. За приемането на продукта и дейностите се изготвят приемо-предавателни протоколи, които се подписват от двете страни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати дължимото възнаграждение в срока и при условията, посочени в чл. 2 от настоящия договор.

2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;

Член 6. Приемане на работата и авторско право

(1) Приемането на продукта и дейностите се удостоверява с двустранни приемателно-предавателни протоколи, подписан от съответните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случаите, когато при приемането на продукта бъдат констатирани явни недостатъци, констатациите се отразяват в протокол за констатирани явни недостатъци, подписан от лицата по чл. 6, ал. 1. В него се посочва срокът, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приведе продукта в съответствие с техническата спецификация. До привеждане на продукта в пълно съответствие с техническата спецификация, работата се смята за неприета.

Член 7. Гаранционна поддръжка

(1) Гаранционната поддръжка на софтуера, предмет на настоящия договор е ............................................ (съгласно техническото предложение, но не по-малко от 12 месеца) месеца, които започват да текат от датата на протокола за приемане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци и/или повреди, възникнали по време на гаранционния срок. Гаранционната поддръжка включва отстраняване на възникнали грешки и несъответствия на специализирания софтуер с изискванията на техническата спецификация и спецификацията на функционалностите, изготвена във фазата за анализ, както и преинсталации на софтуера, в случай на създаване на нови версии при отстраняване на проблеми в рамките на гаранционното обслужване.

(3) Гаранционен документ за стоката е гаранционната карта, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на специализирания софтуер, съгласно указаното в техническата спецификация.

(5) Времето за реакция на сервизната група е до 24 /двадесет и четири/ часа след уведомяване по телефон, факс или електронна поща от страна на Възложителя.

Член 8. Гаранция за добро изпълнение

(1) За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на ............. (...............) лв., представляваща 3 (три) % от стойността на договора, без ДДС.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума в лева, то тя се превежда по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка .............

IBAN:

BIC:

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност, не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

(6) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на явни недостатъци и/или технически неизправности в срока, посочен в протокола по чл. 7, ал. 2, както и за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или повредите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредата. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) работни дни от писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

Член 9. Неустойки

(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско законодателство.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ от стойността на конкретно възложената работа за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ от тази сума.

(3) При допуснато забавяне при плащане на извършените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) на ден от неизпълненото задължение, но не повече от 2% (две на сто) от стойността на договора.

Член 10. Прекратяване на договора

(1)Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(2) При забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, продължило повече от 20 (двадесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като му даде допълнителен 10-дневен срок за изпълнение, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи освен неустойка за забава и неустойка за пълно неизпълнение на договора в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако последният бъде обявен в несъстоятелност, пристъпи към производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за пълно неизпълнение на договора в размер на 10 % /десет процента/ от цената на договора.

Член 11. Непреодолима сила

(1)Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа. Непреодолима сила не представляват недостатъци в офис оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения.

(2) Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима сила.

(3)Без да се засягат разпоредбите на член 10 „Прекратяване на договора“, страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми другата страна в срок, най-късно от 24 /двадесет и четири/ часа от настъпване на непреодолимата сила за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

(4)След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 3, в 3-дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(5)Ако след изтичане на срока по ал. 4, страната, която е дала уведомление по ал. 3, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основания за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от три дни.

(6)Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 5 страната, която е дала уведомлението по ал. 3, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора.

Член 12. Заключителни разпоредби

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните представители, които да следят за изпълнение на задълженията по настоящия договор, да осъществяват кореспонденцията и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления, заявки и др.), както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - .................................................................................................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ..................................................................................................

(2) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ...................................; ел. поща: .............................; или с препоръчано писмо на адрес: ……………………………………….....…………

(3) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ................; ел. поща: .............; или с препоръчано писмо на адрес: ........................

(4)Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).

(5)За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(6)Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на този договор ще се третират от страните като поверителна информация, доколкото законодателството не изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническо спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка

2/ Техническо предложение на Изпълнителя

3/ Ценово предложение на Изпълнителя

 

 

 

За Изпълнителя

За Възложителя

Име:

 

 

 

Длъжност:

 

 

 

Дата: