Контакти

Адрес:
София 1309 ,
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б

ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“
по посока на САГБАЛ „Света София“)
Фонд „Научни изследвания“
 
Заявления от ръководители на проекти, свързани с промени в договорите (за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ),
моля, изпращайте на електронен адрес: fni2012@mon.bg
 
 
Приемно време на членове на Изпълнителния съвет и Управителя на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета

всяка сряда от 14 до 16 часа

в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3.

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: b.hadjieva@mon.bg . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940

 

Приемно време на Управителя на ФНИ

Сряда от 10 до 12 и 14 до 16 часа

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: i.tsoneva@mon.bg. В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0887 695 580

Приемно време на Деловодство – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа- всеки работен ден.

Приемно време на секретари на Постоянни научно-експертни и по въпроси за изпълнението на текущи договори и за подаване на отчети за етапи  и Временни комисии – всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

 

 

Име и фамилия Длъжност Мобилен номер Стационарен тел. номер Електронна поща
  За контакт с деловодството на ФНИ   24 442 728 fni2012@mon.bg
 Проф. д.ик.н. Желю Владимиров   Председател на ИС 884 209 888   FNI-IS@mon.bg
 Проф. д-р Вилма  Стоянова  Заместник-председател на ИС      
 Проф. дхн Юрий Кълвачев Управител 886 606 098   kalvachev@mon.bg
Виолета Толева Главен счетоводител 888 788 052 28 203 151 v.toleva@mon.bg
доц. д-р Боряна Хаджиева Главен секретар - държавен експерт, секретар на ИС и НЕК по Химически науки 879 944 940   b.hadjieva@mon.bg
Росица Беловска Главен специалист - касиер 884 615 384 28 203 151 r.hristova@mon.bg
Светлана Иванова Главен експерт - човешки ресурси и деловодство 887 691 955 24 442 728 s.ivanova@mon.bg
Ивета Цонева Старши експерт - секретар на НЕК по Физически науки, технически сътрудник на управител 887 695 580   i.tsoneva@mon.bg
д-р Милена Александрова Държавен експерт - секретар на НЕК по Технически науки и координатор по програми ЕRA-NET 884 171 363   aleksandrova@mon.bg
Роза Кондова Държавен експерт - секретар на НЕК по Селскостопански науки и по Математически науки и информатика 884 621 909   r.kondova@mon.bg
Олга Рахнева Главен експерт - секретар на НЕК по  Биологически науки 884 696 204   o.rahneva@mon.bg
Милена Филипова Старши експерт - секретар на НЕК по Обществени науки   884917308   m.philipova@mon.bg
Камелия Янева Старши експерт - секретар на НЕК по Хуманитарни науки 882620071   k.yaneva@mon.bg
Бояна Русанова  Младши експерт-секретар на НЕК по Медицински науки 882 804 736   b.rusanova@mon.bg
Людмила Сотирова Главен експерт - секретар на НЕК  по двустранно и международно сътрудничество 884 222 393   l.sotirova@mon.bg
Марина Савова  Старши експерт - секретар на НЕК по Науки за Земята и на ВНЕК по процедурите по програмата COST и научни форуми 884 619 138   m.savova@mon.bg
адв. Иванка Андреева Адвокат 879 944 996   Lawyer-FNI@mon.bg
Даниела Козовска Финансов експерт 898 710 391   d.kozovska@mon.bg

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ