Съобщение - 7.11.2014г.

 

В публикуваните на 16.06.2014 г. на сайта на Фонд „Научни изследвания” Насоки за кандидатстване в „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г.”, в които се съдържа и Методиката за същия, сме посочили, че възраженията по оценката на представените проектни предложения се представят в срокове съгласно Закона за административното производство. По силата на пар. 2, т.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, влязъл в сила на 01.03.2007 г. и съгласно разпоредбата на чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, този Закон е отменен изцяло. Кодифицирането на административно-правната материя с Административно процесуалния кодекс на практика икорпорира почти изцяло Закона за административното производство в АПК. В пълна сила това се отнася и за определените срокове за възражения, тоест сроковете са едни и същи. Въпреки, че на практика тази техническа неточност не оказва никакво влияние върху обявяването и провеждането на Конкурса, ръководството на Фонд „Научни изследвания” изказва своето съжаление за станалото и поднася своите искрени извинения на всички, имащи отношение към конкурсната сесия.