Информация за заседание на ИС, проведено на 16.10.2015

На заседанието бяха приети промени в текста на Договор за безвъзмездна финансова помощ на научноизследователски проекти в «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.» и бяха утвърдени Насоки и методика за конкурса. Беше разгледан доклад за промяна в състава на ПНЕК по биология и медицина. Беше обсъдено създаването на база-данни с оценители на проекти. Беше разгледана информация за приемането на нов Правилник на Фонда. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.

След заседанието фирма CNSYS представи пред членовете на ИС, управителя, представители на ПНЕК и служители на ФНИ текуща информация за софтуер за управление на проекти, изготвян в изпълнение на обществена поръчка.