Информация за заседание на ИС, проведено на 30.10.2015

На заседанието беше прието решение за подписване на анекси и финансиране на етап от проектите по конкурс „Университетски нучноизследователски комплекси - 2009 г.“ Бяха обсъдени докладите от председателите на ПНЕК по математика и информатика, ПНЕК по селскостопански науки и ПНЕК по природни науки в изпълнение решението на ИС от 25.09.2015 г. за  преглед на договори, подписани в периода 2008 г. - 2011 г., по отношение на тип на научните изследвания в съответствие с Регламент на ЕС № 800/2008. Бяха разгледани текущи доклади, постъпили от ПНЕК. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с финансовия одит на отчети на проекти за конкурс 2014 и със софтуера за управление на проекти, изготвян за ФНИ в изпълнение на обществена поръчка. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.