Информация за заседание на ИС, проведено на 4.12.2015

На заседанието беше разгледан текущ доклад от председателя на ПНЕК по двустранно сътрудничество и доклад на ръководител на договор във връзка с предно решение на ИС. Бяха обсъдени и приети промени в Насоките за кандидатстване и придружаващите ги документи за конкурс 2015 г. във връзка с проекта за нов Правилник на ФНИ. Управителят информира ИС, че не могат да бъдат подписани анекси за финансиране на следващи етапи на договори от конкурсите от 2008-2012 г. поради становище на министъра на финасите от 2013 г. във връзка с режима на държавни помощи. Беше взето решение за искане на методична помощ от Министерството на финансите за процедура, даваща възможност финансирането да бъде осъществено. Беше взето решение за подготовка на документи по процедура за групово освобождаване от държавни помощи. Бяха разгледани предложените от Управителя промени в ГОП на ФНИ. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха седем от членовете  на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.