Въпроси по конкурсната документация

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

Във въпроса е необходимо да се посочи за кой конкурс се отнася.

Постъпилите въпроси и отговорите се публикуват на интернет страницата на Фонда не по-късно от 5 дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.