Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Целта на процедурата е да създаде условия зa пълноценнo и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
  • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Условие за съфинансиране на участието на български екип в дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.

МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.

Искана сума за национално съфинансиране на проекта:

Mаксималния срок на договора за съфинансиране е две години. Когато срокът на договора на базата на първо проектно предложение е изтекъл, а COST Акцията продължава има възможност за по-нататъшно национално съфинансиране. Условието за продължаване на съфинансирането на дадена акция е представяне във ФНИ на научен и финансов отчет за дейностите, извършени с национално съфинансиране за завършен предходен договор с ФНИ, както и писмо от координатора или ръководителя на съответния тематичен пакет на програмата COST, потвърждаващо участието и приноса на българския колектив в акцията. Писмото може да включва и продължаване дейностите на същата акция за следващ период, съгласно paбoтната програма.

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg